Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο τα σεμινάρια εκπαίδευσης, σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες αυτόνομης εύρεσης εργασίας (freelancing platforms) και των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (Mooc platforms), στο πλαίσιο του έργου « TeleICCE  – Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης» του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020».

Στα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότεροι από 70 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εμπλακούν σε ένα πραγματικά γόνιμο διάλογο, αντλώντας από την εκπαιδευτική παρουσίαση αλλά και με το συντονισμό του εκπαιδευτή να αξιολογήσουν το περιεχόμενο του σεμιναρίου και να φέρουν στο φως τις διάφορες διαστάσεις που προκύπτουν από τη χρήση και την αξιοποίηση των freelancing και e-learning πλατφορμών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τη χρήση των πλατφορμών freelancing και της ψηφιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης, όπως οι MOOC). Η ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς επιτρέπουν τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού το οποίο βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό τις δεξιότητες και τις γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο καταρτίζονται.  Η υλοποίηση των σεμιναρίων (λόγω των περιορισμών που ακολουθούνται από τον ιό Covid 19), έγινε διαδικτυακά, μέσα από την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Cisco WebEx Meetings.

Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν:

  • Συμβουλευτικές συνεδρίες (Mentoring) για την υιοθέτηση ανανεωμένου πλάνου σταδιοδρομίας
  • Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Πλάνου Σταδιοδρομίας (Career Path) για τον κάθε συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή σε κάθε στάδιο του έργου είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με την κα Κιτσώνη Μάγδα στο τηλ 2611 100225 και στο [email protected].