Η 3η συνάντηση του έργου TeleICCE φιλοξενήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις εγκαταστάσεις του, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019, στην Κέρκυρα. Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν με προσωπικό τους και συζήτησαν το τρέχον επίπεδο υλοποίησης και τα μελλοντικά βήματα. Συμμετέχουσα στη συνάντηση ήταν επίσης η κα Καποτά υπεύθυνη παρακολουθησης του έργου εκ μέρους του JS που παρείχε χρήσιμες οδηγίες στους εταίρους.

Οι συζητήσεις αφορούσαν την τρέχουσα κατάσταση του έργου, την υλοποίηση του WP3- Δραστηριότητες ανάλυσης αναγκών και μεθοδολογικό πλαίσο, την αποσαφήνιση παραμέτρων του WP4- Δραστηριότητες ανάπτυξης συστήματος, εκπαίδευσης και πιλοτική εφαρμογή. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες του WP5- Συστήματα βιωσιμότητας και συστάσεων πολιτικής και επιλύθηκαν διοικητικά ζητήματα.

Οι εταίροι αποφάσισαν ότι η επόμενη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα εντός των δύο πρώτων μηνών του 2020.